Zadzwoń +48 505 227 032

Regulamin Promocji „3+1 za 1 zł”

Regulamin Promocji „3+1 za 1 zł”

zwany dalej „Regulaminem”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej „3+1 za 1 zł” (dalej jako: „Promocja”), warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram i nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową, nabywanego przez Uczestnika Promocji w okresie jej obowiązywania.
2. Organizatorem Promocji jest spółka Agro Technika sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce Pasłęckiej, adres: Zielonka Pasłęcka 23 A, 14-400 Pasłęk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403461, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 zł, NIP: 7432023342, REGON: 281371804, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Na zlecenie Organizatora, czynności organizacyjne w ramach Promocji realizować może również spółka AdAgri sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, adres: Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000354804, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Agencją”.
4. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem: https://agrotechnika.co/sklep/, zwanym dalej „Sklepem”.
§ 2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 sierpnia 2019 r.
1. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji przed upływem terminu, wskazanego w ust. 1, w każdym czasie. W takim wypadku Promocja kończy się z chwilą opublikowania takiej informacji na stronie internetowej: https://agrotechnika.co/. Wcześniejsze zakończenie Promocji pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed jej zakończeniem, o ile Uczestnicy spełnili wymogi udziału w Promocji przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prowadząca działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), która w okresie obowiązywania Promocji spełni wymogi wzięcia udziału w Promocji, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnikami Promocji nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nasion. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Promocja polega na możliwości zakupu przez Uczestnika 1 (słownie: jednej) jednostki siewnej rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram albo 1 (słownie: jednej) jednostki siewnej rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową, zwanych dalej
„Produktami promocyjnymi”, za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) netto w przypadku dokonania jednorazowego zakupu nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram albo rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową w ilości i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu minimum 3 (słownie: trzech) jednostek siewnych tego samego rodzaju nasion, to jest: (1) nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram albo (2) rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową w Sklepie, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, w ramach jednej transakcji.
6. Promocja będzie realizowana w ten sposób, że:
a. przy zamówieniu przez Uczestnika w Sklepie minimum 3 (słownie: trzech) jednostek siewnych nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram Uczestnik będzie miał możliwość zakupu w ramach tej samej transakcji kolejnej (jednej) jednostki siewnej rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram w cenie promocyjnej w wysokości 1 zł netto, albo
b. przy zamówieniu przez Uczestnika w Sklepie minimum 3 (słownie: trzech) jednostek siewnych nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową, Uczestnik będzie miał możliwość zakupu w ramach tej samej transakcji kolejnej (jednej) jednostki siewnej nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową w cenie promocyjnej w wysokości 1 zł netto.
7. W przypadku składania zamówienia przy pomocy koszyka elektronicznego w Sklepie, Promocja będzie realizowana w ten sposób, że po umieszczeniu przez Uczestnika w elektronicznym koszyku w Sklepie 3 (słownie: trzech) jednostek siewnych tego samego rodzaju nasion, to jest: (1) nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram albo (2) nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową, do elektronicznego koszyka Uczestnika w Sklepie zostanie dodany automatycznie 1 (słownie: jeden) Produkt promocyjny, to jest jedna jednostka siewna tego samego rodzaju nasion rzepaku, które zostały umieszczone w koszyku i do zamówienia zostanie doliczona cena Produktu promocyjnego w wysokości 1 zł netto.
8. W przypadku umieszczenia przez Uczestnika w elektronicznym koszyku w Sklepie 4 (słownie: czterech) lub więcej jednostek siewnych tego samego rodzaju nasion, to jest: (1) nasion rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z zaprawą standardową Tiuram albo (2) rzepaku ozimego RGT Jakuzzi F1 z dodatkową zaprawą neonikotynoidową, jedna z zamówionych jednostek siewnych stanowi Produkt promocyjny objęty ceną 1 zł netto.
9. Uczestnik nie ma możliwości otrzymania więcej niż jednej jednostki siewnej Produktu promocyjnego tego samego rodzaju, niezależnie od ilości zakupionych jednostek siewnych nasion rzepaku objętych Promocją.
10. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz i otrzymać 1 (słownie: jedną) jednostkę siewną Produktu promocyjnego, o ile spełnił wszystkie kryteria skorzystania z Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
11. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika niezbędnych do wzięcia udziału w Promocji. Organizator może powierzyć Agencji przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Promocji.
12. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie skorzystania z Promocji w imieniu Uczestnika przez osoby do tego nieuprawnione.
13. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora w Sklepie.
§ 3. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@agrotechnika.co, nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019 roku.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator lub podmiot działający na jego zlecenie rozpatrują reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Promocją jest Agro Technika sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce Pasłęckiej, adres: Zielonka Pasłęcka 23 A, 14-400 Zielonka Pasłęcka, e-mail: biuro@agrotechnika.co (Organizator).
2. Dane osobowe Uczestników, podane dobrowolnie podczas składania zamówienia, będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a. w zakresie realizacji Promocji – podstawą jest zgoda Uczestnika,
b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji – podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
c. w zakresie marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów – podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing bezpośredni swoich usług i produktów. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, partnerzy marketingowi, biegli rewidenci, agencje reklamowe, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, firmy kurierskie, biura rozrachunkowo-księgowe, a także osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wskazanych w ust. 2 celów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora, Uczestnik ma:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu promocji usług lub produktów Administratora,
c. prawo do żądania od Administratora, aby dane osobowe Uczestnika zostały przeniesione do innego administratora danych,
d. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika – jeśli Uczestnik uzna, że Administrator robi to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt a-c, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres e -mail: biuro@agrotechnika.co .
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Przede wszystkim będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, będą one przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza obszarem EOG.
10. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora pod adresem: https://agrotechnika.co/polityka-prywatnosci/.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej:
https://agrotechnika.co/regulamin-promocji-3-plus-1-za-1-zl/
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://agrotechnika.co/regulamin-promocji-3-plus-1-za-1-zl/
4. Udział w Promocji jest dobrowolny.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu znajdującego się pod adresem: https://agrotechnika.co/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.